top

Soort product: coaching en advies

Samenwerking Jeugdwerk en Jeugdzorg

Jeugdwerk heeft een preventieve functie in het jeugdbeleid. Het is een belangrijke samenwerkingspartner in het lokaal jeugdbeleid. In het kader van de transitie jeugdzorg is daarvoor veel aandacht. Concrete invulling geven aan de aansluiting met jeugdbeleid is niet altijd eenvoudig. De kinderwerkwinkel biedt hierin diverse vormen van advies en ondersteuning. Bijvoorbeeld in netwerkopbouw, omschrijven basisaanbod en beleid, ontwikkelen samenwerkingsprojecten en afstemmen aanbod preventief – curatief. Advies en ondersteuning zijn op maat en op basis van behoefte van de instelling.

Lees verder

Vrijwilligersbeleid voor het jeugdwerk

Jeugdwerk wordt uitgevoerd door beroepskrachten en vrijwilligers. Vrijwilligers zijn van grote waarde voor het jeugdwerk. Het opstellen van een vrijwilligersbeleid helpt instellingen zaken rond het werken met vrijwilligers helder vorm te geven. Aan de orde zijn bijvoorbeeld, werven en begeleiding van vrijwilligers, verantwoordelijkheden, wet- en regelgeving, waardering en sociale veiligheid (voorkomen seksueel misbruik). In dit adviestraject worden instellingen ondersteund bij het ontwikkelen, opstellen en/of implementeren van het vrijwilligersbeleid.

Lees verder

Spelen met talenten in het kinderwerk – coaching

Kinderwerkers zijn belangrijke partners van gemeenten, scholen en andere instellingen! Aan de voorkant van de jeugdzorg hebben zij kinderen in beeld en voorkomen we duurdere zorg. Kinderen ontwikkelen hun talenten, ook in de vrije tijd. Met sport en spel, dramatische vorming, hutten bouwen, kokkerellen, techniekclubs, muziek, circus en noem maar op. Kinderwerkers hebben oog voor wat kinderen bezig houdt, organiseren activiteiten aansluitend op de leefwereld van kinderen. Kinderen komen vrijwillig, als ze het niet leuk vinden, of de activiteiten niet aanspreken, zie je ze niet terug. Kinderwerkers bieden plekken in de buurt waar kinderen terecht kunnen, waar ze welkom zijn, en aandacht krijgen, waar iets leuks te doen is, waar vriendjes zijn en waar ze kunnen spelen! Hoe doen zij dat? Kinderwerkers zijn duizendpoten: uitvoerend, coördinerend, als makelaar, en opkomend voor de belangen van kinderen in de buurt, in buurthuizen, scoutinggebouwen, speeltuinen, op pleinen en in de school. Vooral in buurten waar kinderen die extra aandacht nodig hebben, omdat ze opgroeien met meer risicofactoren en van huis uit niet altijd voldoende aandacht (kunnen) krijgen, zijn kinderwerkers te vinden. Kinderwerkers zijn partners in de opvoeding, als vrijetijdspedagogen. Het is een eigen werkveld, een van de oudste werksoorten van het sociaal cultureel werk. Hoe kunnen we vanuit het kinderwerk nog beter programmeren, én zichtbaar zijn bij samenwerkingspartners en gemeenten? In een aantal coachingsgesprekken werken we aan de professionalisering en zichbaarbeid van het werk! En aan het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende sectoren. Deelnemers krijgen concrete handvatten voor de eigen praktijk.

Lees verder

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Kinderwerkwinkel