top

Doelgroep: managers en beleidsmakers

10 taken van het Kinderwerk

Op de 13e landelijke Kinderwerkersdag is een nieuwe versie van de 10 taken van het kinderwerk uitgereikt. Deze versie is begin 2020 bijgesteld. Je kunt de flyer hier gratis downloaden. We willen je verzoeken bij gebruik van de flyer de bron(en) te vermelden.

10 TAKEN van het Kinderwerk 2020

Het is ook mogelijk de gedrukte versie van de flyer te bestellen eventueel met een logo van je eigen organisatie.

Stuur hiervoor een e-mail naar contact@kinderwerkwinkel.nl

Lees verder

Samenwerking Jeugdwerk en Jeugdzorg

Jeugdwerk heeft een preventieve functie in het jeugdbeleid. Het is een belangrijke samenwerkingspartner in het lokaal jeugdbeleid. In het kader van de transitie jeugdzorg is daarvoor veel aandacht. Concrete invulling geven aan de aansluiting met jeugdbeleid is niet altijd eenvoudig. De kinderwerkwinkel biedt hierin diverse vormen van advies en ondersteuning. Bijvoorbeeld in netwerkopbouw, omschrijven basisaanbod en beleid, ontwikkelen samenwerkingsprojecten en afstemmen aanbod preventief – curatief. Advies en ondersteuning zijn op maat en op basis van behoefte van de instelling.

Lees verder

Positief jeugdbeleid

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor het hele jeugdbeleid. Iedere gemeente wil het beste voor al zijn inwoners. ‘A childfriendly citie is a city friendly to all’ luidt het logo van het internationale netwerk Childfriendly cities. Wat zijn de uitgangspunten voor een kindvriendelijke gemeente? Met de spelers aan ‘de voorkant’ van de jeugdzorg gaan we na wat werkt in uw gemeente. Zo voorkomen we de duurdere jeugdzorg. Een gedeelde visie en resultaatafspraken met de verschillende partijen is daarbij de basis.

Lees verder

Vrijwilligersbeleid voor het jeugdwerk

Jeugdwerk wordt uitgevoerd door beroepskrachten en vrijwilligers. Vrijwilligers zijn van grote waarde voor het jeugdwerk. Het opstellen van een vrijwilligersbeleid helpt instellingen zaken rond het werken met vrijwilligers helder vorm te geven. Aan de orde zijn bijvoorbeeld, werven en begeleiding van vrijwilligers, verantwoordelijkheden, wet- en regelgeving, waardering en sociale veiligheid (voorkomen seksueel misbruik). In dit adviestraject worden instellingen ondersteund bij het ontwikkelen, opstellen en/of implementeren van het vrijwilligersbeleid.

Lees verder

Veiligheid en uitdaging – management

Kinderen hebben ruimte nodig voor hun spel. Ze verkennen de wereld om hen heen. Steeds vaker worden instellingen aansprakelijk gesteld door ouders voor gevolgen van (kleine) ongelukken tijdens het spelen. Gevolg is dat de speelomgeving vaak beperkt wordt uit angst voor ongelukken? Maar kinderen hebben een uitdagende speelomgeving nodig om goed op te groeien! Waar liggen grenzen? Wat mag en wat kan? Wat weten we uit de (spel)theorie? Nieuwe inzichten uit Europees onderzoek laten zien dat kinderen met risico’s moeten opgroeien! Wat betekent dit voor het speelbeleid van je organisatie? En voor het risico- en veiligheidsbeleid en pedagogisch beleid? Aan de hand van cases in de praktijk gaan we na hoe we kinderen een optimale speelomgeving kunnen bieden. Deelnemers krijgen praktische handvatten die meteen in de praktijk te gebruiken zijn.

Lees verder

Kinderrechten als inspiratiebron

Het VN Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IRVK) is een inspirerend kader voor het werken met kinderen. Hoe zit het Verdrag in elkaar? Hoe werkt het? In een inspirerende interactieve inleiding krijgt u informatie over de juridische, pedagogische en beleidsmatige betekenis van het IRVK aan de orde. Daarna is ruimte voor discussie t.b.v. praktische toepassingen voor jouw werk en je organisatie.

Lees verder

Speelbeleid moet beter! General Comment IRVK art

In februari 2013 heeft het VNcommitee in Geneve een ‘General Comment’ aangenomen, dat regeringen in alle landen oproept meer aandacht te besteden aan speelkansen van kinderen. In de huidige samenleving met extreme aandacht voor kennisontwikkeling en met grote prestatiedruk komt de speeltijd in het gedrang, hetgeen de ontwikkelingskansen van kinderen belemmert, aldus actueel wetenschappelijk onderzoek. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor speelkansen van kinderen. WHoe kunnen kinderen optimale speelkansen krijgen en wat betekent dat voor het lokale jeugdbeleid? Wat betekent dat voor beleidmakers? En welke rol spelen ouders en professionals hierbij? Een uitdagende inspirerende workshop en/of lezing met veel praktische aanknopingspunten.

Lees verder

Meer speelkansen met het kinderrechtenverdrag!

In februari 2013 heeft in Geneve het VNcommite dat toeziet op het Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind een ‘General comment’ aangenomen, dat regeringen in alle landen stimuleert om meer aandacht te geven aan dit vergeten artikel in het Kinderrechtenverdrag. Hoe werkt zo’n General Comment, en hoe kan het werken in Nederland? Na een informatieve inleiding gaan we na hoe we kinderen meer speelkansen kunnen geven, en wat dat betekent voor het beleid van de instelling en de gemeente. Met wie kan je hierin (lokaal) samenwerken? Met concrete actiepunten ronden we de sessie af.

Lees verder

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Kinderwerkwinkel